Подаване на ГФО на фондации , юлнц , сдружения , кооперации и др. - Счетоводни услуги - кантора КТК - КОНСУЛТ